O nás

Výcvik odpovídá standardům Evropské asociace pro kognitivně behaviorální terapii (EABCT) a je (a vždy byl) schválen jako komplexní výcvikový program pro zdravotnictví. Dříve Schvalovací komisí při České psychoterapeutické společností ČLS JEP a nyní Schvalovací komisí pro psychoterapeutické výcviky při IPVZ .

Úvod a stručný historický přehled KBT

Behaviorální terapie je psychoterapeutický směr velmi dynamicky se rozvíjející v době po II.světové válce. Ke značnému rozvoji a rozšíření této terapie došlo zejména v západní Evropě a USA. Behaviorálními metodami se daří zvládat řadu psychickým problémů, dobrých terapeutických výsledků se dosahuje zvláště v léčbě fobií, obsedantně kompulzivní poruchy, úzkosti, panické poruchy, sexuálních dysfunkcí, poruch příjmu potravy, event. nedostatečných sociálních dovedností, slibné jsou pokusy s ovlivněním poruch osobnosti.
Od počátku 70. let 20. století dochází k rozšiřování behaviorální terapie i o kognitivní postupy (Beck 1983, Salkovskis 1988), čímž se rozšiřuje a prohlubuje pochopení řady dalších psychických problémů a umožňuje jejich léčení pomocí psychoterapie. Sloučením těchto dvou proudů tak vznikl moderní psychoterapeutický směr zvaný kognitivně behaviorální terapie.

Před rokem 1989 neměla systematicky prováděná kognitivně-behaviorální terapie v Československu tradici, i když tzv. „Kratochvílova dílna“ v Kroměříži zprostředkovávala informace a kontakt s různými psychoterapeutickými trendy ve světě, včetně postupů behaviorálních a kognitivních.
Stanislav Kratochvíl se svým racionálním a systematickým psychoterapeutickým stylem zasloužil o zaujetí některých svých žáků pro principy behaviorální a později i kognitivní terapie. Rovněž jeho pojetí terapie sexuálních dysfunkcí bylo výrazně behaviorální, což vedlo u řady sexuologů, používajících nácvikové behaviorální metody při zvládání sexuálních dysfunkcí, k systematičtějšímu zájmu o tento druh terapie obecně. Pomáhal tak udržovat odborný kontakt s moderními trendy v psychoterapii ve světě a přenášet je do klinické praxe u nás prostřednictvím neúnavného organizování výcvikových kurzů.

Tato situace přivedla skupinu zájemců o tento druh terapie (z nich zejména K. Durecovou a P. Možného) k uspořádání prvního výcvikového kurzu v KBT v r. 1991 v Československu (Želiv) pod odborným vedením britského psychoterapeuta Krishe Natha a za účasti dalších zahraničních lektorů z Velké Británie a Německa. Od prvního kurzu pravidelně s námi spolupracuje, jako jeden z odborných garantů a supervizorů, německý terapeut Arnd Tillmanns (přímý žák J. Wolpeho).

V r. 1991 byla založena Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT), která se v témže roce stala členem Evropské asociace behaviorální a kognitivní terapie (EABCT).
Tato odborná společnost si předsevzala šířit znalosti o tomto psychoterapeutickém směru, pořádat odborné semináře a konference a podílet se na výuce a doškolování v KBT. Stala se jedním z odborných garantů výcvikových kurzů v KBT.

V r. 1991 vznikl rovněž Institut kognitivně behaviorální terapie (IKBT), volné sdružení trenérů, lektorů a supervizorů, zajišťující organizačně i odborně a lektorsky výcvikový postgraduální program v KBT pro psychiatry, psychology a další odborníky.
První výcvikový kurz byl zahájen v říjnu 1991 a první absolventi převzali osvědčení v říjnu 1993.
Od r. 1994 jsou souběžně organizovány samostatné kurzy v KBT na Slovensku (M.Šlepecký) a dodnes trvá lektorská spolupráce mezi českými a slovenskými výcviky a lektory i supervizory.