Výcvik KBT

Filozofie výcviku

V postgraduálním výcvikovém kurzu v KBT je při výuce využíváno stejných principů učení jako v praxi při vedení klienta během kognitivně behaviorální terapie.

Východiskem je předpoklad, že účastníci kurzu mají již určité teoretické vědomosti i praktické zkušenosti z provozování vlastní klinické praxe. Tyto znalosti a dovednosti jsou v průběhu výcviku konstruktivně využívány v rámci rozvoje nového terapeutického stylu.

Dalším předpokladem je vysoká motivace účastníků, kteří se snaží uplatnit vlastní styl učení a postupu během osvojování nových, a někdy poměrně odlišných a nezvyklých, léčebných metod.

Zaměření výcviku vychází z využití principů učení experimentálním způsobem, který podněcuje samostatné myšlení, rozvoj znalostí a dovedností při řešení problémů, hledání vlastních východisek a postupů při dosahování cílů. Podobně jako klienti v klinické praxi, jsou účastníci kurzu vedeni k převzetí odpovědnosti za své učení a další rozvoj terapeutických dovedností.
Výcvikový program sestává z přednášek a praktického nácviku a mezi jednotlivými bloky výcviku nacvičují účastníci vedení terapie s vlastními klienty.
Během týdenních blokových soustředění a v mezidobí probíhá supervize klinických případů zkušenými supervizory, viz samostatná kapitola.

Hodnocení účastníků v průběhu výcviku probíhá měřitelným způsobem, jak to odpovídá principům mechanismu zpětné vazby v rámci kognitivně behaviorální terapie.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je vytvořit učební rámec podněcující rozvoj dovedností a zkušeností potřebných k praktickému vedení kognitivně behaviorální terapie tak, aby byla zajištěna její bezpečná, účinná a odborná aplikace v klinické praxi.

Konkrétním cílem kurzu je, aby absolventi kurzu měli:

1. Praktické znalosti behaviorální a kognitivní teorie a teorie učení.
2. Přiměřené dovednosti v užívání KBT u různých behaviorálních a kognitivních problémů.
3. Dovednosti potřebné k provádění kognitivně behaviorální analýzy.
4. Přiměřené dovednosti komunikační a schopnost vytvářet mezilidské vztahy (prostřednictvím vlastní zkušenosti dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii).
5. Schopnost vést klienta v klinické praxi.
6. Základní dovednosti potřebné k výuce a supervizi kolegů.

Plán kurzu

A. Základní výcvikový stupeň kurzu trvá tři roky a učení probíhá ve třech základních formách:

1. Šest studijních bloků při týdenním výcvikovém soustředění.
2. Učení formou klinické praxe.
3. Učení pomocí procesu vzájemné a individuální supervize.

Šest studijních bloků zahrnuje celkem 30 dnů (240 hod.) soustředěného studijního programu a v mezidobí následuje 22-24 týdnů terapeutického nácviku ve vlastní klinické praxi pod individuální supervizí.

B. Nadstavbový stupeň kurzu navazuje na předchozí základní stupeň, trvá dva roky a učení probíhá formou zaměřených diagnostických seminářů a supervizních konzultací se supervizory z řad zkušených terapeutů během čtyř týdenních výcvikových bloků zaměřených na vzájemnou a individuální supervizi a rozvíjení speciálních dovedností.
Čtyři studijní bloky zahrnují 20 dnů (160 hod.) a v mezidobí 18 týdnů vlastní klinické praxe pod individuální supervizí.

Metody samostatné práce

Účastníci kurzu zpracují tři písemné práce – odborné eseje, na základě studia odborné literatury. Práce jsou hodnoceny a diskutovány v jednotlivých výukových blocích.

V každém bloku (od II. bloku počínaje) účastníci předkládají písemné kazuistiky svých klientů, o kterých referují v rámci kazuistických seminářů v programu a pod vzájemnou i individuální supervizí. O každé kazuistice účastníci zpracují stručný souhrn, který odevzdávají supervizorům.

Na závěr základního stupně kurzu účastníci zpracují písemnou práci formou podrobně zpracovaných tří vzorových kazuistik, které si sami vyberou z dříve přednesených kazuistik.

V posledním roce supervizního stupně kurzu zpracují samostatnou závěrečnou výzkumnou práci, kde zhodnotí výsledky vlastní činnosti v KBT. Práci pak obhajují při závěrečném hodnocení.