01. Plán výcviku

Zpět

INSTITUT KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ

TERAPIE (IKBT), z.s.

 

 

P  R  O  J  E  K  T

AKREDITOVANÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU V KOGNITIVNĚ

BEHAVIORÁLNÍ TERAPII

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa IKBT:

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Institut kognitivně behaviorální terapie, z.s.

Ukrajinská 3

Praha 10, 101 00

e-mail: kral-pavel@seznam.cz

 

Organizátor kurzu:

Institut kognitivně behaviorální terapie, z.s.

Vedoucí kurzu:

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

 

Odborný garant kurzu:

MUDr. Jan ZBYTOVSKÝ, výkonný ředitel IKBT

 

Hlavní lektor:

Prim. MUDr. Miroslav NOVOTNÝ

 

 

Úvod a stručný historický přehled KBT.

 

Behaviorální terapie je psychoterapeutický směr velmi dynamicky se rozvíjející v době po II.světové válce.

Ke značnému rozvoji a rozšíření této terapie došlo zejména v západní Evropě a USA.

Behaviorálními metodami se daří zvládat řadu psychickým problémů, dobrých terapeutických výsledků se dosahuje zvláště v léčbě fobií, obsedantně kompulzivní poruchy, úzkosti, panické poruchy, sexuálních dysfunkcí, poruch příjmu potravy, event. nedostatečných sociálních dovedností, slibné jsou pokusy s ovlivněním poruch osobnosti.

Od počátku 70. let 20. století  dochází k rozšiřování behaviorální terapie i o kognitivní postupy (Beck 1983, Salkovskis 1988), čímž se rozšiřuje a prohlubuje pochopení řady dalších psychických problémů a umožňuje jejich léčení pomocí psychoterapie. Sloučením těchto dvou proudů tak vznikl moderní psychoterapeutický směr zvaný kognitivně behaviorální terapie.

 

Před rokem 1989 neměla systematicky prováděná  kognitivně-behaviorální terapie v Československu tradici, i když tzv.  „Kratochvílova dílna“ v Kroměříži zprostředkovávala informace a kontakt s různými psychoterapeutickými trendy ve světě, včetně postupů behaviorálních a kognitivních.

Stanislav Kratochvíl se svým racionálním a systematickým psychoterapeutickým stylem zasloužil o zaujetí některých svých žáků pro principy behaviorální a později i kognitivní terapie. Rovněž jeho pojetí terapie sexuálních dysfunkcí bylo výrazně behaviorální, což vedlo u řady sexuologů,

 

používajících nácvikové behaviorální metody při zvládání sexuálních dysfunkcí,  k systematičtějšímu zájmu o tento druh terapie obecně. Pomáhal tak udržovat odborný kontakt s moderními trendy v psychoterapii ve světě a přenášet je do klinické praxe u nás prostřednictvím neúnavného organizování výcvikových kurzů.

 

Tato situace přivedla skupinu zájemců o tento druh terapie (z nich zejména K. Durecovou a P. Možného)  k  uspořádání prvního výcvikového kurzu v KBT v r. 1991v Československu (Želiv) pod odborným vedením britského psychoterapeuta Krishe Natha a za účasti dalších zahraničních lektorů z Velké Británie a Německa.  Od prvního kurzu pravidelně s námi spolupracuje, jako jeden z odborných garantů a supervizorů, německý terapeut Arnd Tillmanns (přímý žák J. Wolpeho).

 

V r. 1991 byla založena   Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT), která se v témže roce stala členem Evropské asociace behaviorální a kognitivní terapie (EABCT).

Tato odborná společnost si předsevzala šířit znalosti o tomto psychoterapeutickém směru, pořádat odborné semináře a konference a podílet se na výuce a doškolování v KBT. Stala se jedním z odborných garantů výcvikových kurzů v KBT.

 

 

V r. 1991 vznikl rovněž Institut kognitivně behaviorální terapie (IKBT), volné sdružení trenérů, lektorů a supervizorů, zajišťující organizačně i odborně a lektorsky výcvikový postgraduální program v KBT pro psychiatry, psychology a další odborníky.

První výcvikový kurz byl zahájen v říjnu 1991 a první absolventi převzali osvědčení v říjnu 1993.

Od r. 1994 jsou souběžně organizovány samostatné kurzy v KBT na Slovensku (M.Šlepecký) a dodnes trvá lektorská spolupráce mezi českými  a slovenskými výcviky a lektory i supervizory.

V současné době rozvíjí výcvikovou činnost též samostatný výcvik v KBT vedený J. Praškem a P.Možným– Mezinárodní institut KBT „Odyssea“, který uspořádal též první supervizní výcvik v KBT.

 

Úplný nedostatek odborné literatury v češtině (nebo slovenštině) řešili na počátku někteří účastníci kurzů překladem základních titulů zahraničních publikací (nejčastěji P.Možný a M.Šlepecký).

V r. 1998 vydávají P.Možný a J.Praško první učebnici KBT v češtině. Od té doby již vychází pravidelně jak odborná literatura překladová, tak originální z pera českých autorů, ponejvíce J. Praška a spolupracovníků.

 

 

Filozofie výcviku.

 

 

V postgraduálním výcvikovém kurzu v KBT je při výuce využíváno stejných principů učení jako v praxi při vedení klienta během kognitivně behaviorální terapie.

 

Východiskem je předpoklad, že účastníci kurzu mají již určité teoretické vědomosti i praktické zkušenosti z provozování vlastní klinické praxe.

Tyto znalosti a dovednosti jsou v průběhu výcviku konstruktivně využívány v rámci rozvoje nového terapeutického stylu.

 

Dalším předpokladem je vysoká motivace účastníků, kteří se snaží uplatnit vlastní styl učení a postupu během osvojování nových, a někdy poměrně odlišných a nezvyklých, léčebných metod.

 

Zaměření výcviku vychází z využití principů učení experimentálním způsobem, který podněcuje samostatné myšlení, rozvoj znalostí a dovedností při řešení problémů, hledání vlastních východisek a postupů při dosahování cílů. Podobně jako klienti v klinické praxi, jsou účastníci kurzu vedeni k převzetí odpovědnosti za své učení a další rozvoj terapeutických dovedností.

Výcvikový program sestává z přednášek a praktického nácviku a mezi jednotlivými bloky výcviku nacvičují účastníci vedení terapie s vlastními klienty.

Během týdenních blokových soustředění a v mezidobí probíhá supervize klinických případů zkušenými supervizory, viz samostatná kapitola.

 

Hodnocení účastníků v průběhu výcviku probíhá měřitelným způsobem, jak to odpovídá principům mechanismu zpětné vazby v rámci kognitivně behaviorální terapie.

 

 

Cíle kurzu.

 

Cílem kurzu je vytvořit učební rámec podněcující rozvoj dovedností a zkušeností potřebných k praktickému vedení kognitivně behaviorální terapie tak, aby byla zajištěna její bezpečná, účinná a odborná aplikace v klinické praxi.

 

Konkrétním cílem kurzu je, aby absolventi kurzu měli:

 

 1. Praktické znalosti behaviorální a kognitivní teorie a teorie učení.
 2. Přiměřené dovednosti v užívání KBT u různých behaviorálních a kognitivních problémů.
 3. Dovednosti potřebné k provádění kognitivně behaviorální analýzy.
 4. Přiměřené dovednosti komunikační a schopnost vytvářet mezilidské vztahy (prostřednictvím vlastní zkušenosti dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii).
 5. Schopnost vést klienta v klinické praxi.
 6. Základní dovednosti potřebné k výuce a supervizi kolegů.

 

 

 

Plán kurzu.

 

 

 1. Základní výcvikový stupeň kurzu trvá tři roky a učení probíhá ve třech základních formách:

 

 1. Šest studijních bloků při týdenním výcvikovém soustředění.
 2. Učení formou klinické praxe.
 3. Učení pomocí procesu vzájemné a individuální supervize.

 

Šest studijních bloků zahrnuje celkem 30 dnů (240 hod.) soustředěného studijního programu a v mezidobí následuje 22-24 týdnů terapeutického nácviku ve vlastní klinické praxi pod individuální supervizí.

 

 

 1. Nadstavbový stupeň kurzu navazuje na předchozí základní stupeň, trvá dva roky a učení probíhá formou zaměřených diagnostických seminářů a supervizních konzultací se supervizory z řad zkušených terapeutů během čtyř

 

 

týdenních výcvikových bloků zaměřených na vzájemnou a individuální supervizi a rozvíjení speciálních dovedností.

Čtyři studijní bloky zahrnují 20 dnů (160 hod.) a v mezidobí 18 týdnů vlastní klinické praxe pod individuální supervizí.

 

 

Metody samostatné práce.

 

Účastníci kurzu zpracují tři písemné práce – odborné eseje, na základě studia odborné literatury. Práce jsou hodnoceny a diskutovány v jednotlivých výukových blocích.

 

V každém bloku (od II. bloku počínaje) účastníci předkládají písemné kazuistiky svých klientů, o kterých referují v rámci kazuistických seminářů v programu  a pod  vzájemnou i individuální supervizí. O každé kazuistice účastníci zpracují stručný souhrn, který odevzdávají supervizorům.

 

Na závěr základního stupně kurzu účastníci zpracují písemnou práci formou podrobně zpracovaných tří vzorových kazuistik, které si sami vyberou z dříve přednesených kazuistik.

 

V posledním roce supervizního stupně kurzu zpracují samostatnou závěrečnou výzkumnou práci, kde zhodnotí výsledky vlastní činnosti v KBT. Práci pak obhajují při závěrečném hodnocení.

 

 

 

PLÁN STUDIJNÍCH BLOKŮ:

 

 1. ZÁKLADNÍ STUPEŇ:

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Úvodní program, historie KBT, zařazení KBT v rámci psychoterapeutických směrů, základní principy, východiska a mechanismy KBT. Druhá a třetí vlna KBT, integrace KBT a jiných směrů.

Nácvik navazování vztahů. Kontraktování.

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Komunikační dovednosti, navazování terapeutického vztahu, behaviorální assessment, funkční a behaviorální analýza.

 

 

III. Studijní blok (5 dní):

Teorie a analýza kognitivních procesů, strategie léčení a klinické vedení případů.

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Aplikace kognitivně behaviorální terapie v praxi, etické a jiné problémy ve vztahu k terapii.

 

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Schopnost samostatné KBT diagnostiky, assessmentu a funkční analýzy. Rozvíjení samostatné volby léčebné strategie.

 

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Širší aplikace KBT, párová a rodinná terapie a KBT.

Nácvik hraní  rolí a  další specifické techniky (alter-ego, prázdná židle, neverbální strategie atd.

 

Závěrečné hodnocení základního stupně výcvikového kurzu a hodnocení předložených písemných prací.

 

 

 1. NADSTAVBOVÝ STUPEŇ:

 

 

VII. Studijní blok (5 dní):

Aplikace KBT na vybrané diagnostické skupiny. Supervizní hodnocení individuální a skupinové. Peer skupiny.

Příprava projektů závěrečných výzkumných prací účastníků kurzu.

 

 

VIII. Studijní blok (5 dní):

Aplikace KBT na vybrané diagnostické skupiny. Supervizní hodnocení individuální a skupinové. Peer skupiny.

Modelový nácvik vedení supervizního semináře.

Hodnocení postupu v realizaci projektů závěrečných výzkumných prací účastníků kurzu.

 

 

 

 

 1. Studijní blok (5 dní)

Aplikace KBT na vybrané diagnostické skupiny. Supervizní hodnocení individuální a skupinové. Peer skupiny. Modelový nácvik přednesení souhrnného sdělení na zvolené téma v rámci hodnocení postupu v realizaci projektů závěrečných výzkumných prací účastníků kurzu.

 

 

 

 

 1. Studijní blok (5 dní):

Aplikace KBT na vybrané diagnostické skupiny. Supervizní hodnocení individuální a skupinové. Peer skupiny.

Závěrečné hodnocení celého kurzu zkušební komisí sestávající z hodnocení písemních esejí účastníků, předložení a hodnocení vybraných písemných kazuistik vedených KBT způsobem a obhajoba závěrečné výzkumné práce.

 

 

 

 

 

Aplikace klinických dovedností v praxi:

 

 

V průběhu výcvikového kurzu v KBT prokáží účastníci své dovednosti a porozumění principům KBT tím, že vyšetří a povedou terapii dvou klientů alespoň z osmi následujících kategorií (celkem tedy 16):

 

 1. Jednoduché fobie
 2. Specifické fobie.
 3. Agorafobie.
 4. Sociální fobie.
 5. Generalizovaná úzkost.
 6. Panická porucha.
 7. Depresivní stavy.
 8. Zvládání zlosti a stresu.
 9. Sociální dovednosti.
 10. Zlozvyky.
 11. Poruchy příjmu potravy.
 12. Sexuální dysfunkce.
 13. Sexuální deviace.
 14. KBT u partnerského nesouladu.
 15. Poruchy z oblasti behaviorální medicíny.
 16. KBT závislostí.
 17. Použití KBT principů u psychotických nemocných.
 18. KBT u poruch osobnosti.
 19. KBT u dětské klientely.
 20. OCD

 

 

 

 

 

 

 

NÁPLŇ STUDIJNÍCH BLOKŮ:

 

 

 

 1. Úvodní studijní blok:

 

 

Cíl: Získat základní informace o vývoji KBT, jejích principech a účinnosti ve srovnání s jinými psychoterapeutickými směry.

 

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Znalosti o historickém vývoji KBT.
 2. Porozumění základním pojmům teorie učení.
 3. Porozumění základním principům, východiskům a mechanismům behaviorální terapie.
 4. Pochopení a osvojení významu komunikačních dovedností při klinické aplikaci KBT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl: Připravit účastníky kurzu k tomu, aby byli schopni uplatnit behaviorální terapii v praxi.

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Dovednost vést rozhovor a provádět rozbor případu.
 2. Základy behaviorálního assessmentu.
 3. Základy funkční behaviorální analýzy.
 4. Pochopení principu A-B-C modelu.
 5. Porozumění způsobům klinické aplikace modelu podnět-reakce a jeho účinnosti.

 

 

 

III. Studijní blok:

 

Cíl: Vysvětlit roli kognitivních  procesů a jejich přínos k pochopení a léčení kognitivně-behaviorálních problémů.

 

Účastníci získají tyto vědomosti a dovednosti:

1.Hlubší porozumění teoriím učení a jejich aplikaci na úzkostné a fobické stavy a poruchy chování.

2.Hlubší znalosti o teoriích kognitivních procesů.

 1. Praktické dovednosti v aplikaci kognitivních teorií při pochopení behaviorálních problémů.
 2. Schopnost využití aplikace kognitivní teorie při vytváření modelů léčení behaviorálních problémů.
 3. Dovednost vytvořit terapeutický vztah a další potřebné komunikační dovednosti. Prostřednictvím vlastní zkušenosti dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl: Dosáhnout schopnosti integrovat behaviorální a kognitivní principy v terapeutickém procesu.

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Dovednosti pro aplikaci KBT v praxi.
 2. Hlubší pochopení kognitivních principů na jejich aplikaci při terapii depresivní stavů.

 

 

 1. Naučit se využívat strukturovaný přístup k řešení problémů (problem solving approach).
 2. Rozvíjet schopnost zpětné vazby v supervizních setkáních.
 3. Rozvíjet a prohlubovat dovednost vytvořit terapeutický vztah a další potřebné komunikační dovednosti. Prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl: Prohloubení a upevnění schopnosti kognitivně behaviorální diagnostiky a schopnosti tvorby léčebné strategie.

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Rozvoj schopnosti kognitivně behaviorálního assessmentu.
 2. Rozvoj schopnosti formulovat a definovat problém.
 3. Rozvoj schopnosti stanovení cílů terapie při aplikaci na terapii poruch příjmu potravy.
 4. Dále rozvíjet a prohlubovat dovednost vytvořit terapeutický vztah a další potřebné komunikační dovednosti. Další prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii
 5. Pochopení etických problémů při aplikaci KBT.
 6. Rozvíjení schopností kreativního řešení problémů.
 7. Vědomosti o jiných terapeutických přístupech.

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl: Vytvořit podmínky k upevnění odborných dovedností a rozvinutí schopností širší aplikace KBT u psychiatrických a behaviorálních problémů.

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Aplikace modelu KBT v terapii širšího spektra behaviorálních problémů.
 2. Strategie KBT při práci s dětmi.
 3. Strategie KBT při práci se starými lidmi.
 4. Strategie KBT závislých.
 5. Dále rozvíjet a prohlubovat dovednost vytvořit terapeutický vztah a další potřebné komunikační dovednosti. Prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii. Zpětnovazební hodnocení vlastní reaktivity v rámci sebezkušenostního zážitků těchto mechanismů.
 6. Dovednosti potřebné k provádění klinické supervize.
 7. Závěrečné hodnocení základní části kurzu a hodnocení písemné práce účastníků.

 

 

 

VII. Studijní blok:

 

Cíl: Rozšíření aplikace KBT na další behaviorální problémy. Peer supervizní skupiny. Individuální supervize.

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Aplikace modelu KBT v párových a rodinných intervencích
 2. Aplikace KBT v rodinné terapii.
 3. Aplikace KBT v terapii sexuálních dysfunkcí.
 4. Příprava na samostatnou terapeutickou praxi.
 5. Prezentace kazuistik v peer skupině.
 6. Dále rozvíjet a prohlubovat dovednost vytvořit terapeutický vztah a další potřebné komunikační dovednosti. Prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii. Zpětnovazební hodnocení vlastní reaktivity v rámci sebezkušenostního zážitků těchto mechanismů.

 

 

 

 

VIII. Studijní blok:

 

Cíl: Rozšíření a prohloubení aplikace KBT na další behaviorální problémy. Peer supervizní skupiny. Individuální supervize. Příprava závěrečné výzkumné práce.

 

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Aplikace modelu KBT při zvládání stresu a zlosti, zlozvyků a řešení některých sociálních dovedností.
 2. Aplikace KBT v léčbě sexuálních deviací.
 3. Aplikace KBT v léčbě psychotických nemocných.
 4. Příprava závěrečné výzkumné práce.
 5. Supervizní peer skupiny.
 6. Příprava na samostatnou terapeutickou praxi.

 

 

 1. Prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii.

Zpětnovazební hodnocení vlastní reaktivity v rámci sebezkušenostního zážitků těchto mechanismů.

 

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl: Rozšíření a prohloubení aplikace KBT na další behaviorální problémy.

Peer supervizní skupiny. Individuální supervize. Příprava závěrečné výzkumné práce.

 

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Aplikace KBT modelu v behaviorální medicíně.
 2. Aplikace KBT modelu v nepsychiatrických oborech medicíny.
 3. Aplikace KBT modelu v terapii poruch osobnosti.
 4. Supervizní peer skupina.
 5. Příprava závěrečné výzkumné práce.
 6. Příprava na samostatnou terapeutickou praxi.
 7. Prohlubování a uvědomování si vlastní zkušenosti při dosažení zážitku a pochopení mechanismů a procesů přenosu a protipřenosu a jejich funkce v terapii.

Zpětnovazební hodnocení vlastní reaktivity v rámci sebezkušenostního zážitků těchto mechanismů.

Nácvik dovedností při zvládání  mechanismu přenosu a protipřenosu ve vlastní terapeutické praxi.

 

 

 1. Studijní blok:

 

Cíl:  Analýza a zpětné hodnocení závěrečných výsledků a rozboru jednotlivých klinických případů.

Závěrečná zkouška a hodnocení a obhajoba výzkumné práce.

 

 

Účastníci kurzu získají tyto znalosti a dovednosti:

 1. Vědomosti o nejnovějších poznatcích a směrech vývoje KBT.
 2. Schopnost jasně a přesně referovat o výsledcích práce.
 3. Schopnosti pro supervizní vedení kolegů.

 

 

 1. Supervizní peer skupina.
 2. Závěrečná zkouška – hodnocení písemných esejí, písemných vybraných kasuistik případů vedených metodou KBT.
 3. Obhajoba závěrečné výzkumné práce.

 

 

 

METODY VÝUKY.

 

 

 1. Metody výuky vycházejí z principů teorie učení, výuka je flexibilní a vychází ze zkušeností, znalostí a dovedností všech účastníků kurzu.

 

 

 1. Teoretické pojmy a koncepce jsou vysvětlovány formou přednášek a skupinových diskuzí seminárního typu.

V dalším průběhu výcviku jsou potřebné znalosti a dovednosti prohlubovány formou nácviků, seminářů, diskuzí ve skupinách, studia doporučené literatury a psaní odborných esejí.

 

 

 1. Praktické dovednosti jsou rozvíjeny formou praktického nácviku. Jsou používány metody modelového předvedení, hraní rolí, hodnocení skupinou, sledování videozáznamů a nácviku terapeutických rolí.

Cílem je posílení sebejistoty účastníků tak, aby byli schopni uplatnit své dovednosti v klinické terapeutické praxi.

 

 

 

 1. Součástí výcviku je individuální i skupinová supervize (peer skupiny), probíhající jak v jednotlivých studijních blocích, tak v mezidobí mezi jednotlivými studijními bloky.

 

 

 1. Účastníkům je doporučena ke studiu monografie „Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch“ autorů Praška, Možného, Šlepeckého a kolektivu (Triton, 2007),

dobře poslouží též starší učebnice Možný, Praško: Základy kognitivně behaviorální terapie (1999).

 

 

Další povinná a doporučená literatura:

Praško, Šlepecký: KBT depresivních poruch

Praško, Kosová: KBT úzkostných stavů a depresí

Prašková, Praško: Úzkostné a fobické poruchy.

Hawton, Salkovskis, Kirk, Clark: Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems, Oxford

Kratochvíl S.: Základy psychoterapie

Judith S. Becková: Kognitivně behaviorální terapie, Triton 2018

 

 

 1. V průběhu pětiletého výcvikového programu má každý účastník za úkol terapeuticky vést a předložit kazuistiky alespoň 16 pacientů, vybere si po dvou pacientech z osmi kategorií ze seznamu uvedeného výše.

 

 

 1. Vedení přesných záznamů a používání měřítek a hodnotících škál a dotazníků je vyžadováno podle pravidel KBT.

 

 

 1. K hodnocení osobního růstu a studijního plánování účastníka kurzu slouží speciální záznamový arch (viz příloha) a k záznamům o supervizi je zvláštní formulář (viz příloha).

 

 

 

 

 

Historie a současný stav výcvikových kurzů v IKBT.

 

 

Výcvik plynule navazuje na Výcvikové kurzy pořádané Dr. Zbytovským, a to jak obsahem, formou i složením lektorského týmu.

Výcvik splňuje standardy EABCT a v některých položkách je i překračuje.

V r. 1999 získaly tyto kurzy poprvé akreditaci České psychoterapeutické společnosti.

Celkem bylo již proškoleno více jak 550 účastníků kurzů (včetně současně probíhajících skupin).

V současnosti jsou v běhu 14. skupina, která bude  končit kurz v roce 2019 a 15. skupina, která bude končit v roce 2020.

 

 

 

ROZPIS HODIN KURZU:

 

 1. Teoretická část: 120 hodin během 10 studijních bloků ve formě přednášek a seminářů. 100 hodin při vypracování 3 písemných esejí a 3 vzorových kazuistik a 200 hodin při závěrečné výzkumné práci.

 

 1. Praktická část: 450 hod., z toho 230 hodin ve studijních blocích, 220 hod. při individuálním samostatném nácviku mezi jednotlivými bloky.

 

 1. Supervize: 100 hod., zčásti ve studijních blocích a  zčásti mezi jednotlivými studijními  bloky.

 

 

 

Vedení a organizace supervize.

 

 

Hlavní důraz je kladen na individuální supervizi, kterou absolvují účastníci v průběhu pětiletého výcviku samostatně mezi jednotlivými bloky kurzu. Supervizní sezení si účastníci dojednávají individiuálně s jednotlivými supervizory, kteří jsou schváleni IKBT a splňují požadavky dané podmínkami ČPtS ČLS JEP.

O supervizích se vedou podrobné zápisy na jednotných formulářích a supervizoři zaznamenávají kromě témat a obsahu klinické supervize, rovněž počet hodin, což stvrzují podpisem.

 

 

Při závěrečném hodnocení každý účastník překládá formuláře o supervizi, kterou absolvoval a je kontrolován obsah i počet hodin, zda odpovídá předepsaným požadavkům – viz výše.

 

Kromě individuální supervize během kurzu probíhá v každém jednotlivém výcvikovém bloku též supervize v malých skupinkách pod vedením zkušeného lektora-supervizora, do které se postupně zapojují i účastníci sami podle vlastních přibývajících klinických zkušeností.

Tyto skupinové supervize se zaznamenávají do “ Deníku účastníka“  a stvrzují podpisem lektora-supervizora. Do deníku se též potvrzuje počet dní, které účastník absolvoval v jednotlivých výcvikových blocích kurzu.

 

 

Srovnání standardů kurzu se Standardy Evropské asociace behaviorální a kognitivní terapie (EABCT):

 

V roce 2013 vydala EABCT  instrukce pro základní výcvikové standardy, které mj. stanovují některá doporučení a závazné pokyny pro organizování výcvikových kurzů v KBT.

http://eabct.eu/wp-content/uploads/2014/02/Thomas-Kalpakoglou-Training-Standards-2013.pdf

 

Standardy ponechávají určitou volnost na jednotlivých národních organizacích v přijímání odborníků různých profesí do výcviku. Odkazují na národní předpisy, které definují a regulují poskytování licencí pro provádění psychoterapeutické praxe.

 

Celková délka výcviku je závazně stanovena jako „ne menší než pět let“.

 

Teoretická výuka má probíhat jednak v kurzech, jednak samostatným studiem.

 

Nácvik terapeutických dovedností má celkem zahrnovat 450 hodin, z toho 200 hodin v kurzech, ostatní při samostatném nácviku mezi bloky kurzu.

 

Závazně je stanoveno vedení záznamů o osobním plánu a rozvoji dovedností během kurzů .

 

Supervizi má být věnováno 200 hodin během pětiletého výcvikového období (v tomto ohledu jsme benevolentnější). Supervize má obsahovat poskytování zpětné vazby a diskuzi o vedení terapie.

Je požadováno jako minimum osm kazuistik (my požadujeme 16) nutných k uznání podmínek o absolvování výcviku. O supervizi jsou vedeny průběžné záznamy.

 

Hodnocení základních výcvikových standardů – účastníci kurzů musí prokázat své znalosti a dovednosti při závěrečné ústní zkoušce, hodnocením

písemných esejí a obhajobou výzkumné závěrečné práce. Doporučuje se, aby účastníci v závěru kurzu vypracovali dvě kazuistické studie (2000-4000 slov).

Zpět