Mgr. Jan Bažant

Zaměstnání:

KLINICKÝ PSYCHOLOG
2015 – nyní | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vedoucí Oddělení klinické psychologie
odborný garant, školitel teoreticko-praktického stupně předatestační přípravy
2003 – 2015 | Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
klinická psychologie, neuropsychologie, psychoterapie
atestace s pochvalou 20.11.2012, registrace 4.3.2013
2006 – 2007 | analytik informačních a komunikačních technologií
2003 – 2006 | jiný odborný VŠ pracovník (návrh, vývoj a administrace výzkumné databáze, komplexní řešení ukládání a správy výzkumných dat pomocí technologie SQL serveru)

ODBORNÝ ASISTENT
2002 – 2015 | Lékařská fakulta v Hradci Kralové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
výuka lékařské psychologie, psychoterapie a orofaciální bolesti (česky/anglicky), statistika, výzkum
2010 – 2012 | vědecký pracovník
2005 – 2010 | asistent
2002 – 2005 | správce IT (design a správa webové prezentace)

Vzdělání:

2001 – 2006 | Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
jednooborová psychologie (Mgr.)
diplomová práce: “Antropogeneze vědomí”
státnice: Obecná psychologie, Psychologická metodologie, Psychodiagnostika
specializace: Klinická psychologie, Teoreticko-výzkumná psychologie
celková klasifikace: výborně

1998 – 2001 | Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (Bc.)
bakalářská práce “Nástin morálního usuzování ve starší a pozdní dospělosti”
státnice: Pedagogika a psychologie, Pedagogika volného času, Etopedie, Psychopedie
celková klasifikace: velmi dobře

Výcviky a kurzy:

2001 – 2004 | Kognitivně-behaviorální terapie
akreditovaný postgraduální výcvikový kurz v psychoterapii
výzkumná práce “Účinnost KBT v porovnání se standardním programem na Psychiatrické klinice FN v Hradci Králové”
od r. 2012 lektorská a supervizní činnost

2007 – 2011 | Arteterapie a artefiletika
lektorská činnost a organizace výcvikového kurzu

2012 | Motivační interview, Amsterdam (20 h)
trénink pro studii OPTiMiSE

2006, 2007 | Statistické výpočty v programu STATISTICA (24 h)

2001 | Logoterapie a existenciální analýza (32 h)

Výzkumné aktivity:

OPTiMiSE – Optimalizace léčby a postupu léčby schizofrenie v Evropě. Terapeutická část. Mezinárodní spolupráce.

Projekt ANTRE (ANtipsychotika, TRombóza, Embolie): Část IV: Prospektivní sledování imobilizovaných nemocných (ověření vodítka). Část V: Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky. Statistika.

Vliv metabolických parametrů na kognitivní výkon u pacientů s bipolární poruchou léčených thymoprofylaktiky. Vyšetřování, statistika.

Výskyt protilátek proti NMDA receptorům u nemocných s psychózou. Statistika.

Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. Statistika.

Měření endoteliální dysfunkce v rámci stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií. Statistika.

Rozdíly v účinnosti a výskytu kognitivních nežádoucích účinků mezi bilaterální a unipolární ultrakrátkou elektrokonvulzivní terapií. Vyšetřování.

Hemodynamické, klinické a biochemické sledování nemocných před a po transjugulárním intrahepatálním portosystémovém zkratu (TIPS), část IV. Vyšetřování.

Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. Vyšetřování, statistika.

Závislost stresu a úzkosti s výskytem orálního lichen planu. Vyšetřování.

28týdenní randomizované otevřené klinické hodnocení posuzující účinnost aripiprazolu podávaného jednou měsíčně v porovnání s paliperidon palmitátem u dospělých pacientů se schizofrenií. Vyšetřování.

Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. Statistika.

EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial) – Neurocognitive tests in healthy controls. Vyšetřování.

Projekty:

Výstavba budovy nové psychiatrie v Pardubické nemocnici, NPK, a.s. v rámci 54. výzvy IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Člen týmu zodpovědného za zdravotnickou část. Dokončení 2020. Získaná příspěvek z EFRR 220 179 158 Kč.

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových metod. Součást projektu “Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 2”. Integrovaný operační program Evropské Unie. 2009. Obhájená částka 1 071 690 Kč.

Využití digitálních technologií při výuce na Psychiatrické klinice LF UK a FN Hradec Králové. Fond rozvoje vysokých škol. 2009. Obhájená částka 1 641 454 Kč.